Статут

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням  ІІІ сесії

Лазурненської селищної ради

Скадовського району

Херсонської області

від 24. 12. 2020 року   №  40

 ____________  С.Я.Бєлік

«____»______________2020 року

 

 

 

 

 

СТАТУТ

ЛАЗУРНЕНСЬКОГО ЛІЦЕЮ

ЛАЗУРНЕНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

СКАДОВСЬКОГО РАЙОНУ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(нова редакція)

 

 

 

СХВАЛЕНО

рішенням загальних зборів

протокол № 2  від 23 грудня  2020 року

                     голова загальних зборів  ________ І.Г.Шумаріна

 

 

 

 

 

І. Загальні положення

 

1.1 Лазурненський ліцей Лазурненської селищної ради Скадовського району Херсонської області (далі – заклад освіти) – заклад загальної середньої освіти, знаходиться в комунальній власності громади Лазурненської селищної ради Скадовського району Херсонської області.

Повне найменування Лазурненський ліцей Лазурненської селищної ради Скадовського району Херсонської області. Скорочене найменування Лазурненський ліцей.

1.2. Юридична адреса закладу освіти:

75722,   Херсонська область

Скадовський район

смт Лазурне

вул. Жовтнева, 55

тел. (05537) 3-06-67

1.3. Лазурненський ліцей Лазурненської селищної ради Скадовського району Херсонської області є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер, бланки зі своїм найменуванням і власний рахунок у відділенні Державного казначейства, має самостійний відокремлений баланс.

1.4. Засновником закладу освіти  є Лазурненська селищна рада Скадовського району Херсонської області.

1.5. Головною метою закладу освіти є забезпечення всебічного розвитку, навчання, виховання, виявлення обдарувань, соціалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і здобуття освіти упродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності, дбайливого ставлення до родини, своєї країни, довкілля, спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству; формування в учнів компетентностей, визначених Законом України “Про освіту” та державними стандартами.

1.6. Головними завданнями закладу освіти є:

– забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

– виховання громадянина України;

– виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

– формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної свідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

– виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

– розвиток особистості учня, його здібностей  і  обдарувань, наукового світогляду;

– розвиток природних позитивних нахилів, здібностей й обдарованості;

-наукового світогляду творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися;

-реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

– створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

– виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психологічного здоров’я учнів;

– всебічний розвиток творчих обдарувань учнів, їхніх естетично-культурних смаків і уподобань, шляхетних рис виховання;

– забезпечення можливостей для рівного доступу до здобуття профільної та до- профільної підготовки.

1.7. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України,  наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями сесій Лазурненської селищної  ради,  розпорядженнями голови Лазурненської селищної ради, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

1.8. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.9.Заклад освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

– безпечні умови освітньої діяльності;

– дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

– дотримання фінансової дисципліни;

– дотримання державних стандартів освіти;

– дотримання академічної доброчесності.

1.10. У закладі освіти визначена українська мова навчання. Запроваджено профільне та допрофільне навчання відповідно до запитів учнів та їх батьків. Може бути введено поглиблене вивчення окремих предметів.

1.11. Заклад освіти  має право:

– проходити в установленому порядку інституційний аудит;

– визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу;

– визначати варіативну частину робочого навчального плану;

– розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

– спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

– використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього  процесу;

– бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та цим Статутом;

– отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

– залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

– розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

– користуватися пільгами, що передбачені державою;

– розробляти та впроваджувати авторські програми навчальної та науково-методичної роботи з урахуванням Державних стандартів;

– надавати пропозиції Засновнику щодо спрямування коштів закладу освіти на капітальне будівництво або благоустрій соціально-побутових об’єктів;

– об’єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ і організацій як в Україні, так і за її межами;

– надавати додаткові освітні послуги населенню відповідно до чинного законодавства.

1.12. В закладі освіти для організації науково-методичної діяльності створюються та функціонують: 4 шкільні методичні об’єднання:

– шкільне методичне об’єднання вчителів початкових класів;

– шкільне методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу;

– шкільне методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу;

– шкільне методичне об’єднання класних керівників.

1.13. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації здійснюється Скадовською центральною районною лікарнею та Скадовським центром первинної медико – санітарної допомоги.

1.14.  Заклад освіти має у своїй структурі:

-1- 4 класи – початкова освіта;

– 5- 9 класи – базова середня освіта;

– 10 – 11 класи – профільна середня освіта.

У структурі закладу освіти може бути дошкільний підрозділ, що забезпечує дошкільну освіту і виховання.

1.15. Взаємовідносини закладу освіти з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. Організація освітнього процесу

2.1. Заклад освіти планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного, потижневого плану. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи закладу освіти, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується педагогічною радою закладу освіти.

2.2. Основним документом, що регулює освітній процес, є освітня програма закладу освіти. Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом загальної середньої освіти для досягнення учнями визначених відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти результатів навчання.

До складу освітньої програми входить робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України. Індивідуалізація і диференціація навчання у закладі освіти забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини. У вигляді додатків до освітньої програми додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи ( щоденний, річний).

Освітня програма схвалюється педагогічною радою та затверджується директором.

2.3. Відповідно до освітньої програми педагогічні працівники закладу освіти самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Заклад освіти здійснює освітній процес за формами освіти: денною, індивідуальною (екстернатною, сімейною (домашньою), педагогічним патронажем. З урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази заклад освіти організовує навчання в старшій школі за одним або декількома профільними предметами.

2.5. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у закладі освіти здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України. Тижневий режим роботи закладу освіти узгоджується із розкладом навчальних занять. Мережа класів у закладі освіти  формуються згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення освітнього процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу освіти. Заклади освіти  розташовані у селах і селищах, формують класи з урахуванням демографічної ситуації, а в разі, коли кількість дітей менша за визначену нормативами їх наповнюваності, – організують заняття за індивідуальною формою навчання.

2.6. Зарахування до закладу освіти учнів здійснюється за наказом директора без проведення конкурсу на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заява батьків або осіб, які їх замінюють), а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

До першого класу зараховуються, як правило, діти з 6-ти років.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого  закладу освіти. Переведення учнів до іншого закладу освіти здійснюється за наявністю особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка. Видача особової справи учня батькам або особам, які їх замінюють для переведення до іншого закладу освіти, можлива лише при умові надання довідки про зарахування на навчання, що надав цей заклад.

2.7. З урахуванням потреб населення та місцевих умов заклад за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу приймає рішення про створення груп продовженого дня.

Зарахування і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора закладу освіти на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

2.8. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.

Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, триместри, семестри), а також тижневе навантаження учнів та режим роботи встановлюються закладу освіти у межах часу, що передбачений освітньою програмою.

2.9. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України). Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу освіти , дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

2.10. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.11. Тривалість уроків у закладі освіти становить:

у перших класах – 35 хвилин, у других-четвертих класах – 40 хвилин, у 5-11– 45 хвилин.

2.12. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до встановленого у робочому навчальному плані навантаження та з урахуванням санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується педагогічною радою закладу освіти і затверджується директором.      Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11-х класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів). Заклад освіти може обрати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу.

Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) – 20 хвилин.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у закладі освіти проводяться індивідуальні, факультативні, гурткові та інші позакласні заняття і заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів, обдарувань.

2.13. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

Домашні завдання учням 1-2 -х класів не задаються.

2.14. У закладі освіти визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання, ведеться тематичний облік знань. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції  про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

Оцінювання результатів навчання та особистих досягнень учнів у першому класі носить формувальний характер, здійснюється вербально, на суб’єкт- суб’єктних засадах, що передбачає активне залучення учнів до самоконтролю та самооцінювання на основі наказу МОН України від 20.08.2018  № 924 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі»).

Навчальні досягнення учнів других класів підлягають формувальному і підсумковому (тематичному та завершальному) оцінюванню. Оцінювання результатів навчання учнів других класів здійснюється вербально (відповідно до наказу МОН України від 27.08.2019 № 1154 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу»).

У третьому та четвертому класах формувальне оцінювання (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.08.2018 № 924).

Результати формувального оцінювання відображаються в оцінних судженнях учителя/учнів/батьків, що характеризують процесс навчання та досягнення учнів. Оцінні судженнявчителямають бути об’єктивними, конкретними, чіткими, лаконічними, доброзичливими, слугуватизразком для формулювання оцінних суджень учнями. В оцінному судженні відображають прогресс учнів та поради щодо подолання утруднень, за їх наявності, у досягненні очікуваних результатів навчання відповідно до програмових вимог.  Підсумкове оцінювання (тематичне, семестрове і річне) у третіх та четвертих классах здійснюється за рівневою шкалою, а його результати позначаються словами або відповідними літерами: «початковий (П)», «середній» (С), «достатній» (Д), «високий (В)».

У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, що визначаються Міністерством освіти і науки України. За підсумками кожного семестру проводиться моніторинг навчальних досягнень учнів.

Вважати доцільним учням закладу освіти, у щоденник щотижнево виставляти оцінки за поведінку, за участь у суспільно-корисній, громадській діяльності.

До додатків документів про освіту (свідоцтво) зазначені оцінки не виставляється.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.15. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником та головою атестаційної комісії.

2.16. Порядок переведення і випуску учнів закладу освіти визначається

Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти.

2.17. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики.

2.18. Навчання у випускних (4-х, 9-х і 11-х ) класах закладу освіти завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки України .

В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України  та Міністерством охорони здоров’я України.

Учні (вихованці), які не мають результатів річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації у зв’язку із невідвідуванням закладу загальної середньої освіти більше шести останніх місяців навчального року поспіль та за умови відсутності будь-яких відомостей щодо місця проживання чи місцеперебування учнів (вихованців) або їхніх батьків, інших законних представників, визнаються такими, що вибули із закладу загальної середньої освіти. Такі учні (вихованці) до наступного класу не переводяться згідно з рішенням педагогічної ради закладу загальної середньої освіти, що оформлюється відповідним наказом керівника закладу загальної середньої освіти. Рішення про визнання учнів з числа сиріт та позбавлених батьківського піклування такими, що вибули із закладу загальної середньої освіти, може бути прийняте за умови його погодження відповідною службою у справах дітей.

Учні (вихованці) 4 – 8 класів, які за результатами річного оцінювання здобули початковий рівень результатів навчання (1, 2, 3 бали) у вивченні одного з предметів (українська мова, математика, алгебра, геометрія), а учні (вихованці) класів з навчанням мовами корінних народів чи національних меншин – також і з мови навчання, згідно з рішенням педагогічної ради відповідного закладу загальної середньої освіти та одного із батьків або інших законних представників можуть бути:

1) переведені до наступного класу для продовження здобуття загальної середньої освіти за індивідуальним навчальним планом (з предметів, за якими було виявлено початковий рівень результатів навчання), що затверджує керівник закладу загальної середньої освіти;

2) залишені для повторного здобуття загальної середньої освіти у тому самому класі цього закладу загальної середньої освіти (не більше одного разу упродовж здобуття учнем (вихованцем) початкової чи базової середньої освіти).

Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей  навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.19. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, свідоцтво про повну загальну середню освіту). Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Учням, які закінчили основну школу (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту.

Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до школи III ступеня, професійно-технічного закладу освіти, вищого навчального закладу I-II рівня акредитації.

Учням, які закінчили старшу школу 11-й клас видається свідоцтво про повну загальну середню освіту.

Випускникам 9-х, 11-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

2.20. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення (в межах коштів, передбачених на ці цілі):

– За відмінні успіхи у навчанні учні 5-8, 10 класів нагороджуються Похвальним листом „За високі досягнення у навчанні“;

– Випускники закладу освіти  III ступеня нагороджуються Похвальною грамотою „За особливі досягнення у вивченні окремих предметів“ та медалями – золотою „За високі досягнення у навчанні“ або срібною „За досягнення у навчанні“; їм вручається свідоцтво особливого зразка з відзнакою.

– За відмінні успіхи у навчанні випускники закладу II ступеня одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

Передбачається також нагородження грамотами, дипломами, винесення подяк, преміювання кращих учнів школи за рахунок благодійних надходжень.

Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки України .

Свідоцтва про базову загальну середню освіту, свідоцтва про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, золотих і срібних медалей, похвальних грамот та листів здійснюється  керівником закладу освіти .

2.21. З метою забезпечення вдосконалення системи освітньої діяльності закладу освіти для здійснення постійного моніторингу у закладі освіти розбудовано внутрішню систему забезпечення якості освіти, яка містить такі складові:

– стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти;

– систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

– оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;

– оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної (науково-педагогічної) діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників;

– оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;

– забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;

– забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти;

– створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування.

 

ІІІ. Виховний процес у закладі освіти

3.1. Виховання учнів у закладі освіти здійснюється під час проведення уроків у процесі позаурочної та позашкільної роботи.

3.2. Цілі виховного процесу в закладі освіти визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

3.3. У закладі освіти забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення  учнів закладу освіти до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

3.4. Дисципліна в закладі освіти дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників освітнього процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та статуту закладу освіти. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

ІV. освітнього процесу

4.1. Учасниками освітнього процесу в закладі освіти є:

– учні;

– керівник та його заступники;

– педагогічні працівники;

– практичний психолог, бібліотекар;

– інші спеціалісти закладу;

– батьки, або особи, які їх замінюють.

4.2. Статус, права та обов’язки учасників освітнього процесу, їх права та обов’язки визначаються Законами України „Про освіту“, „Про повну загальну середню освіту“, іншими актами законодавства, Положенням „Про повну загальну середню освіту“, цим статутом, правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.

4.3. Учні мають гарантоване державою право:

– на доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

– на вибір певного закладу освіти, форми навчання, профільного напряму(предметів), факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

– отримання додаткових освітніх послуг;

– на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою закладу освіти;

– на доступ до інформації з усіх галузей знань;

– брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

– брати участь у роботі органів громадського самоврядування закладу освіти ;

– брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації освітнього процесу, дозвілля учнів;

– брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, клубах, гуртках, групах за інтересами;

– на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

– на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

– на перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

– на повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань.

4.4. Учні зобов’язані:

– оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі неменшому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

– підвищувати загальнокультурний рівень;

– дотримуватися вимог Статуту, Правил внутрішнього розпорядку закладу освіти;

– дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників освітнього процесу;

– дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

– брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

– дотримуватися правил особистої гігієни.

4.5. Учні закладу освіти залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці відповідно до Статуту, Правил внутрішнього розпорядку закладу освіти з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

4.6. Педагогічними працівниками закладу освіти можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки в закладах освіти системи загальної середньої освіти.

До педагогічної діяльності у закладах освіти не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

4.7. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України „Про повну загальну середню освіту“ та іншими законодавчими актами.

4.8. Педагогічні працівники мають право на:

– захист професійної честі, гідності;

– самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів;

– участь в обговоренні та вирішенні питань організації освітнього процесу;

– проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

– виявлення педагогічної ініціативи;

– позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

– участь у роботі органів громадського самоврядування закладу освіти;

– підвищення кваліфікації, перепідготовку;

– отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, у порядку визначеному законодавством України;

– матеріальне, житлово-побутове, соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

– брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів закладу освіти та інших органах самоврядування закладу освіти, заходах, пов’язаних з організацією освітньої  роботи;

– обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації, навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

– об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

– вносити керівництву закладу освіти і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

– порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність закладу освіти, здійснюється лише за їх згодою.

4.9. Педагогічні працівники зобов’язані:

– забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

– настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

– сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

– сприяти зростанню іміджу закладу освіти;

– виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій і звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

– готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

– дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

– захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

– постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут закладу освіти, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

– виконувати накази і розпорядження керівника закладу освіти, Уповноваженого органу;

– брати участь у роботі педагогічної ради, різних видах методичної роботи у закладі освіти;

– контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

– нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу освіти.

4.10. Педагогічні працівники закладу освіти підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання „старший учитель“, „учитель (вихователь) – методист“, „педагог – організатор – методист“ та інші.

4.11. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку закладу освіти, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору(контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, статутом та правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.

4.12. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

– обирати заклад освіти та форми навчання і виховання дітей;

– створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

– звертатись до Уповноваженого органу, інших органів управління освітою ,керівника закладу освіти і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

– брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення освітнього процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу освіти;

– ставати на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу освіти та у відповідних державних, судових органах;

– приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу освіти.

4.13. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:

– забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, за будь-якою формою навчання;

– забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту закладу освіти;

– поважати честь і гідність працівників закладу освіти;

– постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

– поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

– виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

4.14. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, заклад може порушити клопотання про відповідальність таких осіб, зокрема щодо позбавлення їх батьківських прав.

4.15. Представники громадськості мають право:

– обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в закладі освіти;

– керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами, гуртками і секціями;

– сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню закладу освіти;

– проводити консультації для педагогічних працівників;

– брати участь в організації освітнього процесу.

4.16. Представники громадськості зобов’язані:

– дотримуватися Статуту закладу освіти;

– виконувати накази та розпорядження керівника закладу освіти, рішення органів громадського самоврядування;

– захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства;

– пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо;

– дотримуватися етики поведінки та моралі.

V. Управління закладом освіти

5.1. Управління закладом освіти здійснюють:

–          засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган;

–          керівник закладу освіти;

–          педагогічна рада;

–          вищий колегіальний орган громадського самоврядування закладу освіти.

5.2. Заклад освіти належить до сфери оперативного управління уповноваженого   Засновником органу управління.

5.3. Безпосереднє керівництво закладом освіти здійснює його директор. Директором може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу.

З керівником закладу освіти укладається Контракт, у якому, зокрема, визначається строк найму, права, обов’язки та відповідальність, умови матеріального забезпечення, звільнення з посади.

Директор закладу освіти та його заступники призначаються і звільняються з посади Уповноваженим Органом. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

5.4. Вищим органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

– працівників закладу освіти – зборами трудового колективу;

– учнів закладу освіти (5-11 класів) – класними зборами;

– батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами. Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів від  працівників закладу освіти – 20, від учнів закладу освіти ІІ-ІІІ ступеня – 20, від батьків, представників громадськості – 20.  Термін їх повноважень становить один рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори мають: голова ради закладу освіти, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор закладу освіти, Засновник, Уповноважений орган.

Загальні збори:

– заслуховують звіт директора;

– розглядають питання щодо визначення структури та режиму роботи закладу освіти;

– розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

– приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

5.5. Керівник закладу освіти:

5.5.1 має право:

–          діяти від імені закладу освіти без довіреності та представляти заклад освіти у відносинах з іншими особами;

–          підписувати документи з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності закладу освіти ;

–          приймати рішення щодо діяльності закладу освіти в межах повноважень, визначених законодавством та строковим трудовим договором, у тому числі розпоряджатися в установленому порядку майном закладу освіти та його коштами;

–          призначати на посаду, переводити на іншу посаду та звільняти з посади працівників закладу освіти, визначати їхні посадові обов’язки, заохочувати та притягати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства;

–          визначати режим роботи закладу освіти;

–          ініціювати перед засновником або уповноваженим ним органом питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів;

–          видавати відповідно до своєї компетенції накази і контролювати їх виконання;

–          укладати угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними особами відповідно до своєї компетенції;

–          звертатися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти із заявою щодо проведення позапланового інституційного аудиту, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або громадської акредитації закладу освіти;

–          приймати рішення з інших питань діяльності закладу освіти.

5.5.2    Зобов’язаний:

–          виконувати закони України «Про повну загальну середню освіту», «Про освіту» та інші акти законодавства, а також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками закладу освіти, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою;

–          планувати та організовувати діяльність закладу загальної середньої освіти;

–          розробляти проект кошторису та подавати його засновнику або уповноваженому ним органу на затвердження;

–          надавати щороку засновнику пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

–          організовувати фінансово-господарську діяльність закладу освіти в межах затвердженого кошторису;

–          забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти;

–          затверджувати правила внутрішнього розпорядку закладу освіти;

–          затверджувати посадові інструкції працівників закладу загальної середньої освіти;

–          організовувати освітній процес та видачу документів про освіту;

–          затверджувати освітню (освітні) програму (програми) закладу загальної середньої освіти відповідно до цього Закону;

–          створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної програми розвитку учнів, формування у разі потреби індивідуального навчального плану;

–          затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі загальної середньої освіти, забезпечити її створення та функціонування;

–          забезпечувати розроблення, затвердження, виконання та моніторинг виконання індивідуальної програми розвитку учня;

–          контролювати виконання педагогічними працівниками та учнями (учнем) освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану;

–          забезпечувати здійснення контролю за досягненням учнями результатів навчання, визначених державними стандартами повної загальної середньої освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним планом;

–          створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;

–          сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними працівниками;

–          створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського нагляду (контролю) за діяльністю закладу загальної середньої освіти;

–          сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського самоврядування в закладі загальної середньої освіти;

–          формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури здорового способу життя учнів та працівників закладу загальної середньої освіти;

–          створювати в закладі загальної середньої освіти безпечне освітнє середовище, забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки безпеки;

–          організовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнів відповідно до законодавства;

–          забезпечувати відкритість і прозорість діяльності закладу загальної середньої освіти, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів України , «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів» та інших законів України;

–          здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до вимог законодавства;

–          організовувати документообіг, бухгалтерський облік та звітність відповідно до законодавства;

–          звітувати щороку на загальних зборах (конференції) колективу про свою роботу та виконання стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти;

–          виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, засновником, установчими документами закладу загальної середньої освіти, колективним договором, строковим трудовим договором.

5.6. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором закладу освіти  і затверджується Уповноваженим Органом.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

5.7. У закладі освіти створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган управління закладом освіти – педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор закладу освіти.

5.8. Педагогічна рада розглядає питання:

– удосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу, планування роботи закладу освіти;

– переведення учнів до наступних класів і випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

– підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої  ініціативи, впровадження в освітній процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

– морального та матеріального заохочення учнів та працівників закладу освіти.

5.9. Робота педагогічної ради планується у довільній формі відповідно до потреб закладу освіти. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання освітнього процесу.

5.10. У закладі освіти можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

VІ. Технічна база

6.1. Матеріально-технічна база закладу освіти є комунальною власністю та включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання,  інші матеріальні цінності вартість яких відображено у балансі.

6.2. Майно, закріплене за закладом освіти, належить закладу освіти на правах оперативного управління та не може бути вилученим у нього, якщо інше не передбачено законодавством.

6.3. Заклад освіти відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

6.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна закладу освіти проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані закладу освіти внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

 

VIІ. Фінансово-господарська діяльність

7.1.  Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється на основі кошторису, що затверджується засновником з урахуванням пропозицій закладу освіти.

7.2.  Заклад освіти проводить фінансово-господарську діяльність відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про освіту» та інших нормативно-правових актів.

Фінансова автономія закладу освіти в частині використання бюджетних коштів передбачає самостійне здійснення витрат у межах затвердженого кошторису обсягів, зокрема на:

  • формування структури закладу освіти, мережі класів структурних підрозділів та його штатного розпису;
  • оплату праці працівників, встановлення доплат, надбавок, винагороди, виплату матеріальної допомоги та допомоги на оздоровлення, преміювання, інших видів стимулювання та відзначення працівників;
  • оплату поточних ремонтних робіт приміщень і споруд закладу освіти;
  • оплату підвищення кваліфікації педагогічних та інших працівників;
  • укладення відповідно до законодавства цивільно-правових угод (господарських договорів) для забезпечення діяльності закладу освіти.

7.3. Фінансування закладу освіти здійснюється з державного та місцевих бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу України.

Іншими джерелами фінансування закладу освіти можуть бути:

  • доходи від надання платних освітніх та інших послуг;
  • благодійна допомога відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації;
  • гранти;
  • кошти від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
  • інші джерела фінансування, не заборонені законодавством.

Отримані із зазначених джерел кошти використовуються закладом освіти відповідно до затвердженого кошторису.

Одержання закладом освіти власних надходжень не є підставою для зменшення обсягу його бюджетного фінансування.

7.4. Заклад освіти має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

7.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі освіти визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкований заклад освіти.

Заклад освіти самостійно веде бухгалтерський облік.

Керівник закладу освіти являється розпорядником коштів нижчого рівня третього ступеня.

Заклад освіти відповідно до вимог чинного законодавства України відноситься до неприбуткових організацій і не є платником податків на прибуток.

Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів закладу освіти, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

7.6. Доходи (прибутки) закладу освіти використовуються виключно для фінансування видатків на утримання закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.

7.7. Звітність про діяльність закладу освіти відбувається відповідно до чинного законодавства.

 

VIIІ. Міжнародне співробітництво

8.1. Заклад освіти за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

8.2. Заклад освіти має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво із закладом освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

ІХ. Контроль за діяльністю закладу освіти

9.1. Державний контроль за діяльністю закладу освіти здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

9.2. Державний контроль здійснюють Державна служба якості освіти, Засновник.

9.3. Основною формою державного контролю за діяльністю закладу освіти  є інституційний аудит, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Х. Реорганізація або ліквідація закладу освіти

10.1. Ліквідація (або реорганізація) закладу освіти здійснюється згідно з чинним законодавством.

10.2. У разі ліквідації, злиття, реорганізації, поділу, приєднання або перетворення всі активи закладу освіти передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

10.3. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу освіти, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

10.4. У випадку реорганізації права та зобов’язання закладу освіти переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених закладів освіти.

10.5. При реорганізації чи ліквідації закладу освіти, учням, які навчалися в ньому, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства.

10.6. При реорганізації чи ліквідації закладу освіти, працівникам, які залишаються або переводяться, гарантується дотримання їхніх інтересів та прав відповідно до законодавства України про працю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%d блогерам подобається це: